• MEC/EMW

Ymateb un eglwys i’r coronafeirws

Pan gyhoeddodd y Prif Weinidog rai wythnosau yn ôl bod angen i ni i gyd ymbellhau oddi wrth ein gilydd, neu, yn waeth na hynny, hunan-ynysu, dechreusom ystyried fel eglwys sut i ymateb a sut i helpu’n cymdogion ar ein stryd.

Cynlluniais y cerdyn isod sydd yn cynnwys fy manylion i arno ynghyd â

logo’r Eglwys i sicrhau bod pobl yn medru dod o hyd i gymorth, cefnogaeth a hyd yn oed gweddi yn eu sefyllfa a’u hamgylchiadau.
Bythefnos yn ddiweddarach, wedi’r cyswllt cyntaf yma rydym wedi derbyn tri ymateb gan bobl ar ein stryd.

Cysylltodd cynghorydd lleol i ddweud ei fod wedi derbyn ein taflen ac i ddiolch i ni amdani. Ymhelaethodd trwy ddweud bod ei lygod mawr wedi cael gafael yn y daflen ac yn ei defnyddio fel gwellt gwely! Rydym yn ddiolchgar ei fod wedi bod yn ddefnyddiol hyd yn oed i’r llygod mawr.

Anfonodd dyn arall gafodd brofedigaeth eleni ac sydd yn byw ar ei ben ei hun, neges destun i ddiolch i ddweud ei fod yn iawn, yn ymdopi ar hyn o bryd ond ar yr un pryd yn ddiolchgar iawn o wybod bod rhywun yn estyn allan tuag ato.

Ymatebodd trydydd cwpl sydd yn disgwyl plentyn gan ddweud eu bod yn Gristnogion ifanc. Cawsant eu calonogi o weld eglwys leol yn estyn allan i ofalu am aelodau’r gymuned.

Wythnos yma anfonais neges eto i’r rhai oedd wedi cysylltu gyda mi. Atebodd y cwpl ifanc. Dywedodd y wraig ifanc ei bod wedi ymweld â’n gwefan ac y byddai wrth ei bodd yn mynychu’n grŵp Mam a’i Phlentyn.

Yn y dyddiau unigryw hyn, mae angen i’r Eglwys fod yn gweddïo gan droi nôl at yr Arglwydd. Ond mae angen i ni hefyd fynd ati i weithredu, nid trwy gasglu tyrfaoedd at ei gilydd na thrwy wneud arwyddion yn unig o gyfeillgarwch ond trwy bethau syml fel gwneud cyswllt, cynnig cefnogaeth, gweddïo tros eraill, heb anghofio gofyn i’r Arglwydd i ddefnyddio’n hymdrechion er Ei ogoniant.

Salm 27:1

Yr ARGLWYDD yw fy ngoleuni a'm gwaredigaeth, rhag pwy yr ofnaf?

Yr ARGLWYDD yw cadernid fy mywyd, rhag pwy y dychrynaf? 

Pastor Darran Dowey

8 views0 comments

Recent Posts

See All