top of page
 • MEC/EMW

Sut fedrwn ni gyfarfod os nad ydym ni'n cael cyfarfod?

Updated: Mar 26, 2020

Sut mae modd i ni gyrraedd ein cynulleidfaoedd os mai’r cyngor i ni gyd yw osgoi cwrdd yn gymdeithasol? Pa adnoddau sydd ar gael i ni ddefnyddio i rannu ein gwasanaethau ar lein? Pa opsiynau sy’n addas are gyfer y rheini sydd ddim yn defnyddio’r we?


Mae’r rhain yn ddyddiau na fu eu bath o’r blaen ac mae pob un yn cael trafferth i ddelio gyda’r newidiadau. Rydym wedi derbyn nifer o alwadau ac e-byst yn gofyn am gymorth ac felly rydym wedi rhoi erthygl at ei gilydd i geisio rhoi cymorth.


Peidiwch â mynd i banig!

Rhaid cofio yn gyntaf i beidio mynd i banig (a pheidiwch â chynhyrfu aelodau eich eglwys ychwaith). Mae’r rhain yn adegau anodd a’r peth olaf yr ydym eisiau ei wneud yw achosi poendod i aelodau mwyaf bregus ein heglwysi. Y peth mwyaf pwysig yw gwneud yn siŵr fod gan bob person gynhaliaeth a chyswllt rheolaidd - mae’r ffon yn wych ar gyfer hyn, neu gallwch alw i weld rhywun (does dim angen mynd i mewn i’r tŷ - medrwch siarad gyda pherson drwy’r ffenestr i sicrhau nad ydych yn mynd yn rhy agos).


Rydym hefyd yn ymwybodol o weinidogion sy’n cynhyrchu pregethau ar bapur neu nodiadau defosiynol (bydd MEC yn cychwyn hyn o ddydd Llun ymlaen). Efallai y bydd yn cymryd ychydig mwy o amser i gynhyrchu, ond maent yn ffordd i roi cymorth i bobl allai fod yn cael trafferth gyda thechnoleg.


Mae hefyd nifer o adnoddau ar-lein ar gael at ddefnydd eich eglwys ddefnyddio tan i chi gael rhywbeth mewn lle, neu hyd nes i’r eglwysi cael cyfarfod unwaith eto:

Un esiampl yw gwefan MEC, sy’n cynnwys nifer o bregethau (http://www.mudiad-efengylaidd.org/adnoddau). Mae modd lawr lwytho'r rhain ac rydym yn hapus i chi eu dyblygu, felly os ydych yn adnabod pobl sydd ddim yn gallu defnyddio’r we, beth am roi’r pregethau ar CDau a’u rhannu gyda phobl yr eglwys.


Esiampl arall yw’r holl eglwysi sy’n rhoi eu gwasanaethu ar lein yn barod. Peidiwch â theimlo fod yn rhaid i chi gael trefn yn rhy sydyn. Beth am ymuno gyda gwasanaeth o eglwys arall y Sul yma?


Beth am wasanaeth ar lein?

I’r rhai sydd wedi dechrau meddwl am weithredu ar lein dyma bedwar opsiwn i helpu:


Zoom

 • Mae'r feddalwedd yma yn rhyngweithiol, ac felly mae nifer o eglwysi wedi bod yn ei ddefnyddio ar gyfer cyrddau gweddi a seiadu.

 • Nid oes angen i’ch aelodau greu cyfrif i ymuno gyda’r cyfarfodydd.

 • Mae’n hawdd gweithredu ac i ymuno gyda chyfarfodydd. Mae yna hefyd elfennau defnyddiol megis rhannu sgrin, e.e. byddai modd rhannu Pwynt Pŵer gyda phawb.

Awgrymiadau

 • Gwnewch ddefnydd o’r botwm ‘mute’. Yn ystod digwyddiadau megis cyfarfodydd gweddi, mae sicrhau bod pawb wedi mudo heblaw'r un sy’n gweddïo’n uchel yn sicrhau'r ansawdd sain gorau.

 • Mae Zoom wedi cynhyrchu sawl fideo yn esbonio sut i ddefnyddio’r rhaglen: https://zoom.us/resources

Facebook Live

 • Mae Facebook eisoes yn ffordd ddefnyddiol o ddiweddaru pobl ynglŷn â threfniadau a gweithgareddau'r eglwys.

 • Mae hefyd yn bosib darlledu digwyddiadau yn fyw ar Facebook, a dyma un ffordd medrwch gysylltu gyda’ch eglwys ar y Sul.

 • Mae’n ffordd hawdd i’ch cynulleidfa rhannu’r bregeth gyda’u ffrindiau, ac efallai bydd mwy o bobl yn gwrando na’r arfer.

Awgrymiadau

 • Gwiriwch osodiadau preifatrwydd y fideo o flaen llaw - os nad yw wedi’i osod yn gyhoeddus, yna ni all pobl sydd heb gyfrif Facebook wylio’r fideo.

 • Os nad ydych wedi gwneud yn barod, dyma gyfle delfrydol i osod tudalen Facebook i fyny ar gyfer eich eglwys, i gynnal y fideos ac i gysylltu’n fwy gyda’ch cymuned.

 • Mae’r ddolen hon yn rhoi rhai canllawiau ar sut i gychwyn.

YouTube

 • Mae hefyd yn bosib darlledu’n fyw ar YouTube, a’r fantais o ddefnyddio YouTube yn hytrach na Facebook yw nad oes angen creu cyfrif i’w wylio, sydd hefyd yn rhoi anhysbysrwydd i’r rhai sydd ddim eisiau i eraill wybod eu bod yn gwylio.

 • Posibilrwydd arall gyda YouTube yw recordio gwasanaeth o flaen llaw a rhannu’r ddolen gyda’ch cynulleidfa (a thu hwnt!). Mae hwn yn fanteisiol gan y bydd yn lleihau’r nifer o broblemau all godi yn ystod darllediad byw.

Awgrymiadau

 • Os ydych chi eisiau darlledu’n fyw gyda YouTube, sicrhewch eich bod wedi gosod eich cyfrif i fyny a’i wireddu o leiaf 24 awr o flaen llaw.

 • Am fideo defnyddiol sy’n esbonio hyn i gyd, ewch i https://youtu.be/G654DFyKfl4.

Twilio

 • Mae’r wefan hon yn eich galluogi i osod rhif ffôn sy’n chwarae ffeil sain pan mae rhywun yn galw’r rhif.

 • Mae hyn yn ffordd dda o wneud eich pregethau yn hygyrch ar gyfer aelodau’r eglwys sydd heb ddefnydd o gyfrifiadur neu’r we.

 • Os ydych eisoes yn cynhyrchu Podcasts neu ffeiliau MP3 ar gyfer eich eglwys, dyma ffordd dda o’r rhannu gyda’r rhai na fyddai eisoes yn gallu gwrando.

Awgrymiadau

 • Mae yna nifer o gamau i osod y rhaglen hon i fyny, ond mae’r wefan hon yn amlinellu’r camau’n glir.


#arweinwyreglwysi

Rebecca Gethin a Steffan Job

7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page