top of page
  • MEC/EMW

Neges o’r rheng flaen

Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser – Anogaeth o’r rheng flaen meddygol

Newydd orffen fy nyletswydd yn cyflenwi ar ward fel meddyg iau ar alwad yn yr ysbyty. Am wythnos heriol! Cleifion oedd ddim hanner da yn peswch drosof ac yna’n cael prawf am COVID-19 a hwnnw’n bositif. Tensiynau’n uchel. Pobl dan bwysau. Eraill yn marw. Llawer yn bryderus. Gweithwyr yn gofidio nad oes digon o fygydau wyneb i’w hamddiffyn. Rydym yn dogni mygydau. Gwisgir mygydau llawfeddygol syml ar gyfer trin cleifion sydd wedi profi’n bositif am COVID-19 neu achosion posib ond nid oes mygydau ar gyfer gwaith cyffredinol yn yr ysbyty nac ar gyfer gweithio mewn wardiau sydd wedi eu heintio. Diffyg profi ar gyfer COVID-19. Canllawiau dryslyd gan y rhai uwch ein pennau ac nid eu bai nhw ydi o gan eu bod nhw yn eu tro yn derbyn canllawiau dryslyd gan rai uwch na hwythau, ac yn y blaen ac yn y blaen.

Beth am yr Un sydd uwch popeth? Beth yw ei ran Ef yn hyn i gyd? Pa gysur mae Ef yn ei gynnig? Clywn y geiriau “Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser”. O’r fath anogaeth gariadlon gaiff yr hil ddynol gan Dduw yn llyfr y Pregethwr. Wyddoch chi fod yr adnod yma’n dilyn adnodau sydd yn dweud “amser i gofleidio, ac amser i ymatal”? Wel dyna syndod! Feddyliais i erioed y gallai hyn gael ei gymryd yn llythrennol. Ond dyma ni, ynghanol pandemig. Peidiwch â chyffwrdd, peidiwch ysgwyd llaw ac yn sicr peidiwch â chofleidio unrhyw un.

Gwrandewch ar y gerdd brydferth yma o lyfr y Pregethwr. Mae’n cynhesu’r galon:

“Y mae tymor i bopeth, ac amser i bob gorchwyl dan y nef: amser i eni, ac amser i farw, amser i blannu, ac amser i ddiwreiddio’r hyn a blannwyd; amser i ladd, ac amser i iachau, amser i dynnu i lawr, ac amser i adeiladu; amser i wylo, ac amser i chwerthin, amser i alaru, ac amser i ddawnsio; amser i daflu cerrig, ac amser i’w casglu, amser i gofleidio, ac amser i ymatal; amser i geisio, ac amser i golli, amser i gadw, ac amser i daflu ymaith; amser i rwygo, ac amser i drwsio, amser i dewi, ac amser i siarad; amser i garu, ac amser i gasau, amser i ryfel, ac amser i heddwch. Pa elw a gaiff y gweithiwr wrth lafurio? Gwelais y dasg a roddodd Duw i bobl i’w chyflawni. Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser, a hefyd rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonnau pobl; eto ni all neb ddirnad yr hyn a wnaeth Duw o’r dechrau i’r diwedd. Yr wyf yn gwybod nad oes dim yn well i bobl mewn bywyd na bod yn llawen a gwneud da.” Pregethwr 3:1-12.

O’r fath dangnefedd gawn wrth ddarllen y gerdd. Pam? Mae’n gwneud beth mae COVID-19 wedi ei wneud i bob un ohonom ar y ddaear hon. Mae’r syniad bod dyn yn rheoli wedi ei chwalu’n chwilfriw gan yr haint a gwelwn yn glir pwy sydd yn rheoli. Llafurio ac ymlafnio, llafurio ac ymlafnio. Prysur, prysur. Credwn y gallwn lwyddo cael popeth dan reolaeth ar yr amod ein bod yn gwneud ein gorau. Ond dyma’r pandemig newydd yma’n chwalu popeth. Pwy fyddai wedi meddwl tan hyn y byddai cymaint o alw am bapur toiled. Collwyd pob arlliw o’r syniad ein bod yn medru rheoli’n tynged ein hunain. Ac eto deil y gwirionedd tragwyddol. “Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser”. Ein Duw mawreddog, hollalluog, digyfnewid, sydd yr un ddoe, heddiw ac yn dragywydd wnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser!

Mewn gwirionedd roeddem yn gwybod hyn yn barod. Cawn yr esboniad wrth ddarllen ymlaen:

“a hefyd rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonnau pobl; eto ni all neb ddirnad yr hyn a wnaeth Duw o’r dechrau i’r diwedd. Yr wyf yn gwybod nad oes dim yn well i bobl mewn bywyd na bod yn llawen a gwneud da a gwn mai rhodd Duw yw fod pob un yn bwyta ac yn yfed ac yn cael mwynhad o’i holl lafur.” Pregethwr 3:12-13.

Tragwyddoldeb, tragwyddoldeb. Y gweladwy yn cilio. Amser ddim yn cyfri. Duw’n siarad â’n heneidiau i ddangos i ni pa mor fychan ydym. All neb ohonom ddirnad hyd a lled cynlluniau Duw. Difethwyd cynlluniau llawer ohonom mis yma. Collwyd y gwyliau, canslwyd y dathliad, gohiriwyd y llawdriniaeth, doedd dim modd prynu paced o basta yn sgil holl ruthr rhai i lenwi’u cypyrddau. Bu mor hawdd gynt i gael ein bara beunyddiol. Oni ddysgodd yr Iesu i ni i weddio “Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol”. Reis, pasta, blawd, nwdls cyflym. Beth wnawn ni felly? Dywed Duw yn llyfr y Pregethwr: Byddwch lawen, gwnewch ddaioni, bwytewch, yfwch, mwynhewch eich holl lafur. “A gwn mai rhodd Duw yw”.

Ac eto, cawn esboniad ar ddiwedd y gerdd mai un pwrpas sydd i hyn i gyd yn y pendraw:

“Yr wyf yn gwybod hefyd fod y cyfan a wna Duw yn aros byth; ni ellir ychwanegu ato na thynnu oddi wrtho. Gweithreda Duw fel hyn er mwyn i bobl ei barchu.” Pregethwr 3:14.

Ei barchu, Ei ofni. Ein llawenydd mwyaf yw ei ofni Ef… Yw cofio pa mor fychan ydym ni… Yw sylweddoli pa mor gaeth i amser mae’n gweithredoedd ni... Yw gorffwys yn yr Hollalluog a wna bopeth yn hyfryd yn ei amser… Yw rhoi’n ffydd yn yr Hwn na all unrhyw beth nac unrhyw un ei ddistrywio na dad-wneud Ei weithredoedd… Yw addoli a rhoi’r parch dyledus i’r Hwn sydd yn rheoli pob dim o’r feirws lleiaf hyd at yr alaeth fwyaf… Yw sylweddoli “Y mae ofn yr Arglwydd yn arwain at fywyd” Diarhebion 19:23.

Dewch ffrindiau, dewch bawb. Gadewch i ni Ei ofni er mwyn i ni Ei geisio a’i gael. Pechaduriaid ydym wedi ymdrybaeddu yn ein pechodau. Rydym wedi’n heintio gan y feirws mwyaf sydd wedi heintio’r ddynoliaeth i gyd, anghyfiawnder a gwrthryfel yn erbyn Duw. Dylem ofni’r perffaith Un sydd â’r hawl i farnu’n pechodau. Ond os down ato fel yr ydym, yn ein bratiau budron, byddai gwres tanllyd Uffern yn ein llosgi’n ulw. Ond mae ffordd i’n diheintio. Dywedodd Iesu, Mab Duw “Myfi yw’r ffordd a’r gwirionedd a’r bywyd. Nid yw neb yn dod at y Tad ond trwof fi.” Gwahoddir ni i gyd i ddod at Dduw trwy Iesu Grist. Bydd Ef yn cymryd ein pechod arno’i hun ar y groes a’n llwyr lanhau o’n holl anghyfiawnder. Dewch y celwyddog, y glwth a’r meddwon, y lladron, y godinebwyr a’r llofruddion. Dewch i gael eich llwyr lanhau wrth y groes. Dewch i dderbyn gwisg cyfiawnder, yn glaerwyn, gwynnach na’r eira, trwy’r Iesu. Yna cewch sefyll yn nydd y farn fel yr Iesu ei hun, wedi’ch derbyn gan Dduw a wnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser. Gallwch ddweud:

“Drwy ofni Duw rwyf yn eiddo Ef ac yn hyderus na all COVID-19, bywyd na marwolaeth fy nychryn na fy nhynnu allan o law yr Hwn sydd wedi fy mhrynu â’i waed ei hun.”

Pechadur a achubwyd trwy ras,

Dr Benjamin Quek

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page