top of page
  • steffanjob

Cariwch 'mlaen – neges i arweinwyr eglwysi bach

Wn i ddim sut ydych chi’n teimlo wedi’r ddwy wythnos sydd wedi bod. Mae hi’n gyfnod ansicr i ni a phwy ŵyr beth fydd yn digwydd dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Mae’r rhagolygon diweddaraf yn awgrymu y bydd y gwasanaeth iechyd yn medru dygymod gyda’r haint, ond diolchwn ein bod ni’n gwybod ein bod yn nwylo ein Tad.

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan fod gennyf faich dros rai sy’n gweinidogaethu mewn eglwysi bach gydag aelodau hynach. Tra bod nifer o eglwysi efengylaidd mwy sydd ag aelodaeth ifancach wedi ffeindio dygymod gyda’r newidiadau yn haws, mae yna heriau arbennig o weinidogaethu gydag ychydig o adnoddau a gyda phobl sydd heb gyfrwng rhyngrwyd.

I geisio helpu rwyf wedi casglu ychydig o bwyntiau at ei gilydd drwy siarad gyda rhai o’r gweinidogion sy’n gweithio mewn eglwysi bach. Fy nod yw ceisio annog a gadael i’r rhai sy’n brwydro’n dawel wybod nad ydynt ar ben eu hunain.

Peidiwch â chymharu eich hunan ag eraill.

Dyma efallai yw’r peryg mwyaf i nifer, yn enwedig gan fod gymaint o eglwysi mawr bellach ar lein ac yn gyhoeddus. Does gan bawb ddim y modd na’r aelodau i wneud llawer ar lein, ac mae rhai sefyllfaoedd yn golygu nad oes pwynt gwneud hyn. Plîs peidiwch â theimlo’n wael am hyn a chofiwch fod Duw wedi eich gosod yn eich sefyllfa chi, ac mae’n amlwg am i chi wneud hynny yn eich ffordd chi eich hunan. Gall yr Ysbryd weithio’r un mor effeithiol yn y cyfnod hwn drwy eich gweddïau neu sgwrs ar y ffon ag y gall drwy bodlediad neu bregeth ar lein.

Byddwch yn realistig.

Rhaid atgoffa ein hunain na fydd yr haint hwn yn parhau am byth, ac er bod rhai pobl yn teimlo ofnau ar hyn o bryd, mae’n debygol iawn na fyddant yn dioddef o’r salwch. Mewn un ffordd, does dim angen i ni wneud mwy na’r hyn yr ydym yn ei wneud fel arfer sef ceisio gofalu am bobl yn ysbrydol a materol. Plîs byddwch yn realistig am yr hyn y mae eich pobl yn medru ei dderbyn a pheidiwch â theimlo’n wael os yw hynny'n wahanol i lefydd eraill.

Defnyddiwch adnoddau pobl eraill.


Mae Duw wedi darparu llawer o adnoddau yn ystod yr wythnosau diwethaf. Tra ei bod yn bwysig ein bod yn cadw cyswllt personol gyda phawb y mae Duw wedi eu rhoi yn ein gofal, does dim byd yn anghywir mewn gwrando ar wasanaeth neu bregeth rhywun arall. Mae’n ddigon posib fod gweinidog sy’n gwasanaethu mewn eglwys fach yn gorfod treulio mwy o amser ar y ffon, ac felly bydd ganddo lai o amser i baratoi pregeth. Peidiwch â theimlo’n euog am hyn - gwaith gweinidog yw helpu pobl yn ysbrydol a gall hyn olygu defnyddio eraill i helpu.

Beth sy’n gweithio yn dda?

Mae eraill wedi awgrymu'r canlynol:

  • Ffonio pobl i siarad a gweinidogaethu iddynt.

  • Cynhyrchu taflen ysgrifenedig y gellir ei dosbarthu dros e-bost, neu os oes rhywun ar ben eu hunain mae modd rhoi’r daflen iddynt pan fyddwch yn mynd a siopa neu’n gofalu amdanynt.

  • Cysylltu gydag eglwys fwy er mwyn ‘dod yn rhan’ o’u gwasanaeth. Gall y gweinidog wedyn tra bydd ef yn croesawu pobl i’r gwasanaeth wneud pwynt arbennig o groesawu eich eglwys chi.

  • Defnyddio adnoddau eraill - megis hen bregethau, ac efallai paratoi ychydig o gwestiynau sy’n edrych ar gymhwysiad y bregeth yn eich sefyllfa chi. Mae modd llosgi cdau a’u dosbarthu.

  • Mae modd gosod llinell ffon er mwyn gwrando ar bregeth (am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni).

Gofynnwch am gymorth.

Mae’n bwysig peidio stryglo ar ben eich hunan yn y sefyllfa hon. Mae’n arwydd o gryfder i ofyn am gymorth a chyngor. Y peth pwysig yw cofio fod gennym Dad nefol, ac mae Iesu yw’r pen-bugail. Medrwn drystio ein pobl, ein sefyllfa bresennol a’n hunain yn llwyr iddo Ef.

Gweddïaf y bydd yr erthygl hon yn gymorth i rai o’n brodyr a chwiorydd sy’n gweinidogaethu mewn sefyllfaoedd anodd. Gadewch i ni weddïo drostynt a’r gwaith tawel a gwylaidd y maent yn ei wneud.

Oherwydd hyn yr wyf yn plygu fy ngliniau gerbron y Tad, yr hwn y mae pob teulu yn y nefoedd ac ar y ddaear yn cymryd ei enw oddi wrtho, ac yn gweddïo ar iddo ganiatáu i chwi, yn ôl cyfoeth ei ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r Ysbryd, ac ar i Grist breswylio yn eich calonnau drwy ffydd. Boed i chwi, sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd â'r holl saint beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw, er ei fod uwchlaw gwybodaeth. Felly dygir chwi i gyflawnder, hyd at holl gyflawnder Duw. Iddo ef, sydd â'r gallu ganddo i wneud yn anhraethol well na dim y gallwn ni ei ddeisyfu na'i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith ynom ni, iddo ef y bo'r gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth, byth bythoedd! Amen. Effesiaid 3:15-21

#arweinwyr

17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page