• MEC/EMW

Cynnal Angladdau

Heddiw rwyf wedi gweinyddu mewn dwy angladd yn ein Amlosgfa leol. Roedd y ddwy wedi eu trefnu cyn i bobl fod yn gaeth i’w cartrefi ac nid Covid 19 oedd achos marwolaeth y naill na’r llall.

Dau deulu lleol nad oeddent yn mynychu’r eglwys oedd wedi gofyn am fy ngwasanaeth.


Fy arfer yw cyfarfod yn bersonol gyda’r teulu yn eu cartref rhyw wythnos cyn yr angladd er mwyn trafod eu dymuniadau, paratoi’r Deyrnged, darllen o’r Gair a gweddïo. Gyda’u caniatâd byddaf yn ail ymweld i gadarnhau’r manylion (sicrhau bod gennyf enwau cywir yr holl wyrion ac ati), darllen o’r Gair a gweddïo.


Yna byddaf yn cyfarfod y teulu fore’r angladd yng nghartref y sawl fu farw am “Weddïau Teuluol” cyn arwain yr orymdaith (gyda’r hers) at ddiwedd y ffordd. Traddodiad y Cymoedd Cymreig.

Yn yr Amlosgfa fydd y gwasanaeth a’r traddodi (dim ond ambell waith fyddwn ni’n mynd i’r eglwys).


Mewn cymuned mor glos â chymuned y Cymoedd, daw nifer helaeth i angladd. Prin iawn wyf wedi gweinyddu angladd ble mae llai na hanner cant o alarwyr (y rhif mwyaf oedd tua 2,000).

Yn dilyn y gwasanaeth gwahoddir fi fel arfer i’r wylnos neu’r te cynhebrwng (fel arfer yn y clwb rygbi). Weithiau byddaf yn derbyn - os yn addas.


Ymhen wythnos byddaf yn ymweld â’r teulu eto i roi copi o’r Deyrnged mewn cerdyn iddyn nhw a chynnig mwy o lenyddiaeth am ein heglwys a’r gobaith sydd gennym yn Iesu.


Ond yn wyneb y Coronafeirws yma a’r cyfyngiadau cymdeithasol cenedlaethol nid yw’r drefn arferol yn bosib.


Felly dyma rai awgrymiadau ymarferol all eich helpu os oes angen i chi weinyddu angladd yn ystod y cyfnod yma.


Cyn yr Angladd


Gweddïwch

 • Bydd hyn yn anoddach nac arfer hyd yn oed yng ngoleuni’r lefel uchel o bryder mae’r hunan ynysu yn ei greu.


Paratoi popeth tros y ffôn

 • I berthnasau (a chyfeillion) hŷn yr ymadawedig mae technoleg y ffôn yn fwy cyfarwydd. Chaiff neb eu heithrio. Gall Zoom neu apiau eraill ar gyfer cynadledda fideo beri pryder ychwanegol mewn sefyllfa sydd yn ddigon anodd fel mae hi. Fyddwn i ddim yn eu defnyddio os nad yw’r teulu’n eu hawgrymu.


Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cysylltu â’r holl deulu a chyfeillion a hoffai fod yn rhan o’r angladd.

 • Gan amlaf fe gewch yr holl wybodaeth sydd arnoch ei angen gan y person cyswllt cyntaf ond byddai’n werth i chi estyn cwrteisi drwy roi galwad ffôn i deulu a chyfeillion ehangach rhag bod ganddynt rywbeth i’w ychwanegu


Dilynwch ganllawiau'r Llywodraeth

 • Yn ôl y rheoliadau newydd pump o alarwyr yn unig all fynychu angladd. Rhannwch gyda’r teulu bod y wybodaeth yma’n hysbys i chi ac yn gyfredol. Bydd hynny’n arbed unrhyw annifyrrwch ar y diwrnod petai mwy na phump yn awyddus i fod yno.

 • Cysylltwch â’r Trefnydd Angladdau ynghylch pwy sydd yn cael dod.

 • Byddwch yn sensitif gan fod penderfynu pwy sydd yn cael dod yn medru achosi rhwyg teuluol ar amser mor anodd.

 • Gwnewch ymdrech i gysylltu â phawb o’r teulu agosaf (a chyfeillion agos) nad ydynt yn medru mynychu oherwydd y cyfyngiadau (yn enwedig perthnasau oedrannus). Gofynnwch iddynt am unrhyw hanesion yr hoffent ychwanegu at y Deyrnged neu rhannwch yr hyn rydych yn bwriadu ei ddweud ar y diwrnod. Sicrhewch nhw y byddwch yn mynegi eu cydymdeimlad yn ystod y gwasanaeth. Cynigiwch anfon copi o’r Deyrnged a Threfn y Gwasanaeth i’r rhai na all fynychu.


Y Gwasanaeth Angladdol


 • Bydd galar y teulu ganwaith mwy poenus o weld rhes ar ôl rhes o seddi gwag. Byddwch yn ymwybodol o hynny.

 • Cyrhaeddwch cyn gynted â phosib er mwyn treulio mwy o amser gyda’r teulu. Peidiwch â synnu os bydd aelodau eraill o’r teulu yn mynychu gan sefyll o hirbell. Gofalwch eich bod yn siarad gyda nhw - hyd yn oed os ydynt bum munud i ffwrdd yn y maes parcio.

 • Mae ysgwyd llaw neu gyffyrddiad tyner yn mynegi llawer iawn ond ni chewch wneud hynny. Mae ymbellhau cymdeithasol yn cyfyngu ar ein gallu i gyfleu teimladau yn y dulliau arferol felly rhaid treulio mwy o amser gyda’r teulu yn rhannu geiriau cysurlon. Bydd mawr angen y rhain arnynt.

 • Diolchwch i Dduw am y pum galarwr a phregethwch Crist iddynt yn yr un modd â phetai’r adeilad yn gorlifo o alarwyr. Cofiwch yr hyn a ddywedodd Y Parch Richard Wurmbrand “Pregethwch i’r angylion anweledig”. Bydd gennych gynulleidfa fechan fydd yn gwrando’n astud heb fodd i guddio. Byddant yn boddi mewn galar ac yn pledio am obaith. Trowch eu golygon at Iesu. Cymerwch eich amser gan gofleidio’r tawelwch.

 • Pe dewiswyd emyn, cynigiwch ar i’r teulu sefyll a myfyrio ar y geiriau os nad ydynt yn gyfforddus i ganu mewn ystafell wag. Ystyriwch eu hymateb. Os nad ydynt yn canu, peidiwch chithau â chanu.


Ar ddiwedd y gwasanaeth


 • Gan barchu’r “Ymbellhau Cymdeithasol”, cynigiwch i’r teulu unwaith eto eich cydymdeimlad dwysaf ac yna gadael yn gwrtais heb oedi.

 • Golchwch eich dwylo wedi i chi gyrraedd adref.

 • Ffoniwch nhw unwaith eto ymhen ychydig ddyddiau.

 • Carwch nhw. Gweddïwch drostynt.


Y mae’r Arglwydd yn agos at y drylliedig o galon ac yn gwaredu’r briwedig o ysbrydSalm 34:18


John Funnell (Gweinidog yn Abersychan)

10 views0 comments

Recent Posts

See All