top of page

golau : light

Welcome to the EMW website to help churches during the covid-19 situation. We're now moving this site to the main EMW website.

Croeso i wefan MEC i helpu eglwysi yn ystod y sefyllfa covid-19. Rydym yn nawr yn symud y wefan hon i'n prif wefan.

Amdanom

Mae Mudiad Efengylaidd Cymru yn elusen gofrestredig sy’n gwasanaethu eglwysi a Christnogion, yn eu cynorthwyo i ogoneddu Duw, i efengylu Cymru, a nerthu credinwyr.

Mudiad o eglwysi, gweinidogion a Christnogion o wahanol fathau o sefyllfaoedd sy’n caru Iesu Grist, yn credu mai Gair Duw yw’r Beibl, ac sy’n argyhoeddiedig mai’r Efengyl yw’r unig obaith i’n byd colledig yw MEC. Rhannwn yr un daliadau craidd (a amlinellir yn natganiad ffydd MEC), a mynegwn ein hundod yng Nghrist trwy ddod at ein gilydd i’w wasanaethu Ef a’i bobl (yr Eglwys). Arweinir MEC gan arweinwyr eglwysi, felly, nid yw yn enwad neu yn gymdeithas, ond yn was i eglwysi’r efengyl.

The Evangelical Movement of Wales is a registered charity that serves churches and Christians, helping them to glorify God, share the gospel throughout Wales, and build up believers.

 

The EMW is a movement of churches, leaders and Christians from a variety of different situations who love Jesus Christ, believe that the Bible is the Word of God, and are convinced that the Gospel is the only hope for our lost world. We share the same core beliefs (as outlined in the EMW statement of faith), and we express our unity in Christ by coming together to serve Him and His people (the Church). The EMW is led by church leaders, and is not a denomination or association, but is a servant of gospel churches.

About us

bottom of page